Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, byś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 344).

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: {administrator_danych} prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Szkołą Pływania 4swim Grzegorz Łukasik, z siedzibą w: ul. Eugeniusza Lokajskiego 18/2, NIP: 1230392694, REGON 140763488, adres e-mail: szkolaplywania4swim@gmiail.com

2. Podstawy przetwarzania danych.
1) Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
b) realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu,
c) obsługi reklamacji i zwrotów,
d) komunikacji z Użytkownikami,
e) wysyłki newslettera lub innych materiałów marketingowych (po uzyskaniu zgody Użytkownika),
f) prowadzenia systemu komentarzy lub opinii,
g) świadczenia usług społecznościowych lub integracji z innymi platformami,